میدان سنت اسحاق از دیر باز یکی از فضاهای اصلی و عمومی سنت پترزبورگ بوده است.