این مقاله به معرفی اجمالی برخی از دانشگاه های معروف در مسکو می پردازد.