روسیه کشوری سرد سیر است و اکثر اوقات خیابان هایش پوشیده از برف هستند.